EUR
Váš nákupní košík:
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky  spoločnosti DAMARK, s.r.o.

platné od 1.5.2009

Tieto Všeobecné obchodné podmienky DAMARK, s. r. o. určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov DAMARK, s. r. o. so svojimi odberateľmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s odberateľom explicitne uvedené inak.

 

1. Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

1.1 ”dodávateľ” - znamená spoločnosť  DAMARK, s. r. o., Okružná 1101/1, 014 01 Bytča, IČO: 31609716, výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: s. r. o. vložka číslo 2019/L

1.1. ”odberateľ” - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou DAMARK, s.r.o. a to predovšetkým vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy

1.2. ”produkt” - znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:

označovania produktu všetkými možnými spôsobmi podľa priania zákazníka ako sieťotlač, vyšívanie, flock atď.

všetkých grafických, výrobných a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby (potlač, vyšívanie, atď.)

1.3. „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení

1.4. „VOP“ – znamená Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DAMARK, s.r.o.

1.5. „vzorka“ – znamená produkt nachádzajúci sa vo vzorkovnici dodávateľa poskytovaný odberateľovi na zapožičanie na dobu určitú podľa bodu 7.1. a 7.4.

1.6. „doručenie písomnosti“ – znamená, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po jej odoslaní poštou, faxom alebo mailom.

 

2. Objednávka produktu

2.1. Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:

2.1.1. e-mailom na adrese damark@damark.sk alebo priamo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníkov uverejnených na internetovej stránke,

2.1.2. poštou na adresu Okružná 1101/4, 014 01 Bytča.

2.1.3. aj vtedy, pokiaľ už odberateľ objednal produkt u dodávateľa telefonicky alebo ústne v obchodnom mieste dodávateľa; v takom prípade sa odberateľ zaväzuje potvrdiť ústnu alebo telefonickú objednávku písomne, mailom, faxom alebo poštou do 24 hodín od ústnej alebo telefonickej objednávky. Na ústnu alebo telefonickú objednávku, ktorá nebola dodatočne písomne potvrdená dodávateľovi sa neprihliada.

2.2. Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, spôsob prevzatia produktu, popis objednaného produktu s kódmi podľa aktuálneho cenníka a počty kusov.

2.3. Odberateľ je povinný súčasne s objednaním produktu poskytnúť dodávateľovi zálohu na kúpnu cenu vo výške 50 % z ceny objednaného produktu, pokiaľ nie je  stanovené inak.

2.4. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná.

2.5. Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením dodávateľom.

2.6. Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku, avšak len pred dodaním produktu. V takom prípade je  dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny za produkt, ktorý bol predmetom  záväznej objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.

2.7. Objednávka staršia ako 30 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Na neplatnú objednávku dodávateľ neprihliada.

2.8. Ak dodávateľ nebude môcť spracovať objednávku pre chýbajúce alebo nesprávne uvedené údaje, nie je objednávka považovaná za platnú.

 

3. Dodanie produktu

3.1. Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobným prevzatím odberateľom alebo odovzdaním na prepravu.

3.1.1 Pri osobnom prevzatí produktu zo skladu dodávateľa odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.

3.1.2 Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.

3.2. Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).

3.3. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, mailovej alebo faxovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.

3.4. Odberateľovi so sídlom mimo Žiliny a jeho 30- kilometrovom okruhu, ktorý má uhradené predchádzajúce faktúry v dohodnutej lehote splatnosti a hodnota dodávaného produktu je nad 124,- € bez DPH dodávateľ dodá produkt na svoje náklady.

3.5. V prípade objednania prepravy produktu dodávateľom, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi prepravné náklady v plnej výške, okrem prípadu podľa bodu 3.4. VOP.

3.6. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej odberateľom na trhu dostupný. Dodávateľ v takomto prípade bude odberateľa informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom  termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom odberateľovi  týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu eventuálne škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí odberateľ dodávateľovi písomne a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenia odberateľa od záväznej objednávky a dodávateľ automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky.

 

4. Ceny a zľavy

4.1. Zoznam produktov i s predajnými cenami je obsiahnutý v základnom cenníku dodávateľa. Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa.

4.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.

4.3. Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.

4.4. Cena platí v sídle dodávateľa v Bytči na Okružnej ulici 1101/4 a nezahŕňa náklady za služby, potlač, dopravu a poistenie.

 

5. Platobné podmienky

5.1. Platba sa vykonáva v hotovosti na základe zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej dodávateľom pri dodaní produktu, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.2. Platbu za zapožičanie vzoriek je odberateľ povinný vykonať vždy v hotovosti v deň vystavenia faktúry pri dodaní produktu.

5.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný produkt.

5.4. Odberateľ nie je oprávnený započítať si akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči dodávateľovi, ktorá vznikla na základe objednávky podľa zmluvy, alebo týchto VOP, alebo ktorá vznikla porušením VOP, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

 

6. Vlastníctvo produktu a prechod nebezpečenstva škody

6.1. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má dodávateľ v súlade s VOP a zmluvou nárok.

6.2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa momentom dodania produktu odberateľovim, resp. v prvý deň omeškania odberateľa prevzatím dodaného tovaru, alebo jeho splnomocnencovi.

6.3. Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na odberateľa, ktorý má produkt v držbe, odberateľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt  dodávateľa.

 

7. Zapožičiavanie vzoriek dodávateľom odberateľovi

7.1. Dodávateľ môže (podľa svojich momentálnych možností) zapožičať odberateľovi vzorky produktov určené na ich predvádzanie pričom budú dodržané podmienky podľa podmienok na zapožičanie produktu podľa bodu 7.2. až  7.4. VOP.

7.2. V prípade záujmu o zapožičanie vzoriek si odberateľ objednáva príslušné vzorky objednávkou vzoriek. Dodávateľ vystaví za zapožičanie vzoriek odberateľovi faktúru, splatnú podľa platobných podmienok odberateľa. Dodávateľ je však oprávnený účtovať si za zapožičanie vzoriek produktu okrem ceny vzoriek aj poplatok vo výške 66 €. Doba zapožičania vzoriek je 7 kalendárnych dní, pokiaľ nie je stanovené inak.

7.3. Odberateľ je povinný pred uplynutím doby zapožičania vrátiť zapožičané vzorky nepoškodené a v pôvodnom obale; v takom prípade mu dodávateľ dobropisuje uhradenú faktúru za zapožičanie vzoriek.

7.4. Dodávateľ má právo odmietnuť vrátenie vzoriek produktu odberateľom po uplynutí doby zapožičania alebo v prípade nesplnenia podmienok vrátenia vzoriek podľa bodu 7.3. VOP. V takom prípade odberateľ nadobudne vlastnícke právo ku daným vzorkám dňom doručenia odmietnutia vrátenia vzoriek odberateľom a uhradená cena a poplatok za požičanie vzoriek sa bude považovať za kúpnu cenu za produkt.

 

8. Zodpovednosť za škodu

8.1. V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán z iných odberateľom vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom.

8.2. Dodávateľ v súlade s § 373 a 374 ObZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a zabránila dodávateľovi v splnení jeho zmluvnej povinnosti.

8.3. Ak je odberateľ v omeškaní s prevzatím dodaného produktu, je povinný nahradiť dodávateľovi všetku škodu, ktorá dodávateľovi v dôsledku toho vznikne.

 

9. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

9.1. Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytuje záruku na vady produktu, ktoré sa vyskytnú v dobe jedného roka odo dňa prevzatia produktu odberateľom.

9.2. V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.

9.3. Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.

9.4. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady na adresu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady podľa bodu 9.5. VOP.

9.5. Vady musia byť vytknuté písomne,  e-mailom na riadne vyplnenom reklamačnom liste. Reklamačný list je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Reklamačný list vyplnený odberateľom obsahuje: obchodný názov odberateľa, dátum vydania dokladu, ktorým bol produkt zakúpený, číslo faktúry, katalógové značenie produktu, počet kusov produktu, popis vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

9.6. Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

9.7. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.

9.8. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením  vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

10. Odstúpenie od záväznej objednávky

10.1 Predávajúci môže od  odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom

10.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší.

10.3 V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

11.2. Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa - www.damark.sk s uvedením dátumu platnosti VOP.

11.3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.

 
 
 

DAMARK, s. r. o.
Okružná 1101/4, 014 01  Bytča
tel: 0918 659 458
tel: 0911 840 812

Prevádzka:
Sidónie Sakalovej
1308/5, 014 01 Bytča
gps:
49.216802,18.56576

email:
damark@damark.sk
ICQ:
263028973

 
 
 
work